Általános adásvételi szerződés feltételei

1. pont Értelmezés

1.     A Royal Cosun általános adásvételi szerződési feltételeiben használatos szavakat és kifejezéseket a következőképpen kell értelmezni:
-     Szerződés: a Megbízó minden adásvételi szerződése és/vagy azzal kapcsolatos (jogi) aktus a Megbízó és Szállító között, valamint az abból eredő szerződés és további (jogi) aktusok vagy szerződésen kívüli kapcsolatok, továbbá minden ajánlat, meghív, ajánlatkérés, érdeklődés és/vagy tanács és hasonlók, amelyekben a Megbízó és/vagy a Szállító részes fél.
-     Szállítás: a Termékek szállítása, ideértve a munka vagy szolgáltatás teljesítését is.
-     Általános feltételek: A Royal Cosun általános adásvételi szerződési feltételei.
-     Megbízó: Royal Cosun, vagyis a Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. és/vagy egy vagy több (közvetett) leányvállalatának és/vagy a csoporton belüli (közvetett) társaságok, amely(ek) a Szerződésben részt vesznek.
-     Termék: áruk, szolgáltatás és/vagy munka a Szerződésben leírtak szerint.
-     Szállító: valamely Szerződésben részes másik fél (amely nem a Megbízó).
2.     A fejlécek csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálják és nem képezik az általános szerződési feltételek részét vagy annak értelmezését.
 

2. pont Hatály

1.     Jelen Általános feltételek az összes Szerződésre alkalmazandók. Amennyiben az Általános Feltételek alkalmazandók, akkor minden további intézkedés nélkül a felek között létrejött Szerződésekre is alkalmazni kell.
2.     A Szállító általános feltételei (a nomenklatúrától függetlenül) nem alkalmazandók.
3.     Amennyiben a jelen Általános feltételek egy vagy több rendelkezései a Szerződés egy vagy több rendelkezésével ellentétes, a Szerződés rendelkezései az irányadók.
4.     Amennyiben a Szerződés és/vagy az Általános feltételek bérmely rendelkezése bármely okból egészében vagy részben érvénytelenné válik, a Szerződés és jelen Általános feltételek többi része továbbra is érvényes és jogilag kötelező, és úgy kell tekinteni, hogy az érvénytelen részeket illetően a felek az érvénytelen rendelkezés céljához jogszerűen legközelebb álló rendelkezésben állapodtak meg
5.     Az Általános feltételek eredeti változata a holland nyelvi változat és eltérés esetén a holland szöveget kell irányadónak tekinteni a fordításokkal szemben.

 
3. pont A szerződés megkötése és módosítása


1.     A Szállító minden ajánlata, meghívása, árajánlata és/vagy érdeklődése visszavonhatatlan és feltétlen.
2.     A Megbízóra nézve a Szerződés csak akkor és annyiban kötelező, ha és amennyiben Megbízó írásban elfogadta.
3.     A módosításokat, amelybe a több és a kevesebb munka is beletartozik, szintén írásba kell foglalni.
4.     Amennyiben Szállító olyan Termékeket szállít a Megbízónak, amilyeneket számára korábban nem szállított, ideértve azokat a Termékeket is, amelyek akár összetételben, akár más módon eltérnek a korábban szállított Termékektől, Szállító a Szerződés elfogadása, vagy adott esetben a Szerződés megkötése előtt írásban és térítésmentesen Megbízó rendelkezésére bocsát a biztonságra, egészségre, környezetre vonatkozó információt, valamint minden egyén (termék)információt, felhasználói útmutatót és utasítást.
5.     Szállító nem jogosult a teljesítés felfüggesztésére vagy lezárására. Szállító lemond a Szerződés felmondásának vagy megszüntetésének jogáról, mind a bíróság előtt, mind azon kívül.


4. pont Ár, számlázás és fizetés


1.     A Szerződésben szereplő árak nem tartalmazzák az áfát, azonban tartalmaznak minden költséget, díjat és adott esetben jövedéki adót, vámot és illetéket.
2.     A szállítói árak nem emelhetők, függetlenül a körülményektől, kivéve, haa felek írásban ettől eltérően egyeztek meg.
3.     A számlázásra a Teljesítést követően kerül sor. A nem vitatott számlák kifizetésére a számla beérkezésétől számított 60 napot követően kerül sor. A Fizetés nem mentesíti a Szállítót a szavatosság és/vagy a felelősség alól.
4.     A Megbízó (valamint a Megbízó [közvetett] leányvállalatai és/vagy a csoporton belüli [közvetett] társaságok) jogosultak a Szállítóval szembeni követelésüket a Szállítónak a Megbízóval (valamint a Megbízó [közvetett] leányvállalataival és/vagy a csoporton belüli [közvetett] társaságokkal) szemben fennálló követeléseivel kiegyenlíteni.
5.    Amennyiben a Szállító a Megbízó (közvetett) leányvállalatai és/vagy a csoporton belüli (közvetett) társaságok számára alacsonyabb árat és/vagy kedvezőbb feltételeket határoz meg, akkor automatikusan ez az alacsonyabb ár és/vagy kedvezőbb feltételek alkalmazandók a Megbízó (közvetett) leányvállalatai és/vagy a csoporton belüli (közvetett) társaságok számára is.
6.     Amennyiben Szállító a Szerződés alapján a környezetvédelmi adókról szóló törvény (vagy az annak helyébe lépő bármely törvény vagy rendelet) értelmében importőrnek minősül, Szállítónak ezt a számlákon fel kell tüntetnie és a környezetvédelmi adókról szóló törvény 86. § ával (vagy az annak helyébe lépő bármely rendelkezésével) összhangban meg kell határozni csomagolásfajtánként a leszállított csomagok mennyiségét. Amennyiben a Megbízó (vagy adott esetben közvetett ügyfele(i)) importőrnek minősül, a környezetvédelmi adókról szóló törvény 86. § ában említett összeg vagy díjat a 4.1. ponttól függetlenül a Szállítónak meg kell térítenie Megbízó részére, vagy pedig le kell vonni az árból.  2018.5.25. A ROYAL COSUN ÁLTALÁNOS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI         1/5 oldal 
A ROYAL COSUN ÁLTALÁNOS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


5. pont Szállítás és teljesítmény


1.    Minden szállítás az (ICC Incoterms 2010 szerinti) DDP (vámfizetéssel leszállítva) paritás szerint, a Megbízó hivatali idejében és szállítási címére történik, a Megbízó (további) útmutatásainak megfelelően.
2.     Szállító vállalja a felelősséget, hogy beszerez a Termékhez és a Szállításhoz szükséges minden hozzájárulást, engedélyt és más dokumentációt és megvédi, mentesíti és felmenti Megbízót mindennemű felelősség alól.
3.     A Megbízó által meghatározott időpontban Szállító Megbízó hozzájárulását kérve rendelkezésre bocsátja a Termékek fontos részeinek gyártására, összeállítására és használatra kész állapotba hozására meghatározott menetrendet és az előrehaladásról rendszeresen írásban jelentést tesz.
4.     Amennyiben a Termékek egy nagyobb egység részét képezik, Szállító köteles vigyázni a termékekre és minden szükséges segítséget megadni annak biztosításához, hogy a Szállító által legyártott termék illeszkedik a többi alkotórészhez és a harmadik személy termékeivel megfelelően működik, anélkül, hogy ez a Megbízónak további költségeket jelentene.
5.     A megállapodás szerinti szállítási idő (a továbbiakban: szállítási idő) lényeges és fix időpontot jelent.
6.     A Szállító köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízót, ha a szállítási időt várhatóan túllépik, feltüntetve ennek indokait és megadva a várható szállítási időt, nem érintve ezzel azokat a jogokat, amelyek a Megbízót a szállítási idő túllépése miatt esetleg megilletik. 
7.     A Megbízó fenntartja a jogot, hogy a Szállítást bármikor elhalassza. Ebben az esetben a Szállító köteles a Termékeket saját költségére és kockázatára, megfelelő csomagolás és tárolás mellett, más termékektől elkülönítve megőrizni.
8.     Amennyiben a Termékek valamely munka elvégzéséhez és/vagy teljesítéséhez kapcsolódnak, az üzembe helyezés és az összeállítás vagy szétszerelés a Szállítás és teljesítés részét képezi. Ha valamely munka elkészült és használatra kész, meg kell vizsgálni és a Megbízó vizsgálati jelentést készít róla. A Megbízó valamely munkát kizárólag írásban fogadhat el.


6. pont Minőség és jótállás


1.     Szállító biztosítja, hogy a Termékek minden tekintetben megfelelnek a Szerződésnek és az abban szereplő dokumentációnak, hogy a Termékek jó minőségűek és megfelelnek az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi ágazati követelményeknek, törvényeknek, rendeleteknek és más kormányzati utasításoknak, valamint hogy Szállító teljesíti a Szerződést.
2.     A Szállító a Megbízó kérésére haladéktalanul kijavítja vagy kicseréli a Termékek hibáit a Megbízó által meghatározott észszerű határidőn belül. A javítás vagy csere a Szállító saját költségére és kockázatára történik.
3.     A Termékekre vonatkozó jótállás a Teljesítés időpontjától, a munkára vonatkozó jótállás pedig a munka elfogadásának, vagy adott esetben befejezésének időpontjától kezdődik. A Teljesítés nem mentesíti a Szállítót a Szerződés szerinti kötelességei alól.
4.     A Szállító, munkavállalói, valamint a nevében eljáró harmadik személyek kötelesek minden jogi biztonsági, egészségügyi, környezetvédelmi és hasonló rendelkezést betartani, valamint minden olyan feltételt és utasítást, amelyet a Megbízó előír, és ennek betartásáért Szállító felelős.
5.     Szállító biztosítja, hogy ő és a közvetlenül vagy közvetve az ő utasításai alapján eljáró harmadik felek az OECD multinacionális vállalatoknak szóló iránymutatásaival összhangban járnak el.
6.     Ez a pont a Szállító által kicserélt vagy javított részekre, árukra és/vagy munkákra is alkalmazandó.


7. pont A tulajdonjog átruházása és kockázat


A Termékek iránti felelősség és a Termékek tulajdonjoga a Termékeknek a Megbízóhoz vagy a Megbízó által erre a célra kijelölt harmadik személyhez a szállítási címre való leszállításakor száll át a Megbízóra. Amennyiben a Megbízó már részben vagy teljes egészében fizetett, a Termékek feletti tulajdonjog a fizetés pillanatában teljes mértékben átszáll a Megbízóra. 


8. pont Csomagolás és szállítás


1.     A Szállító köteles úgy csomagolni és óvni a Termékeket, hogy a szállítási címre jó állapotban jussanak el és ott biztonságosan ki lehessen rakodni őket.
2.     A csomagolási költségek a Szállítót terhelik.  A csomagolóanyag feletti tulajdonjog a Teljesítés időpontjában átszáll a Megbízóra.  Szállító a Megbízó kérésére haladéktalanul és díjmentesen eltávolítja a csomagolóanyagot és ebben az esetben az ő felelőssége, hogy azt megsemmisítse vagy újrahasznosítsa, valamint az ehhez kapcsolódó összes költséget viselje.
3.     A Szállító biztosítja, hogy a Termékek szállításához használt szállítóeszköz alaposan ki van tisztítva a Termékek szennyeződését és/vagy minőségromlásának megakadályozása érdekében.
4.     A tisztítás legalább a szállítóeszköz tisztítására vonatkozó minden nemzeti, nemzetközi és nemzetek feletti törvényi, rendeleti és más kormányzati követelmény betartását jelenti. A Termékek rendeltetése – a Megbízó vállalkozásainak megfelelő felügyelete mellett – a fenti jogszabályi, rendeleti és kormányzati követelmények által előírtaknál nagyobb gondossággal végzett tisztítást tesz szükségessé.

9. pont Ellenőrzések


1.    A Megbízó a gyártás, termelés, tárolás és/vagy szállítás során mindvégig fenntartja a jogot, hogy a Termékeket ellenőrizze vagy ellenőriztesse, függetlenül attól, hogy hol vannak. Szállító minden esetben köteles (közvetetten) engedélyezni a gyártási, termelői, raktározási és vagy szállítási helyiségek megközelítését. Szállító köteles díjmentesen megadni minden segítséget az ellenőrzés elvégzéséhez.
2.     Amennyiben Megbízó a teljesítés és/vagy az ellenőrzés idején azon a véleményen van, hogy a Termékek nem felelnek meg a Megbízó által meghatározott és/vagy a megállapodás szerinti követelményeknek, Megbízó részben vagy egészében megtagadhatja az említett Termékek átvételét. 
3.    A Termékek bármely olyan részének átvétele, amelyet valamely állami hatóság vagy annak nevében eljáró szerv megvizsgál, megtagadható, ha egyebek mellett a releváns állami hatóság jóváhagyását vagy vizsgálati jelentését a teljesítés előtt nem bocsátották rendelkezésre. A releváns állami hatóság által szükségesnek tekintett módosításokat és/vagy javításokat a Szállítónak saját költségére el kell végeznie a Teljesítés előtt.
4.     Megbízó köteles észszerű időn belül értesíteni Szállítót, hogy a Termékek átvételét megtagadja.
5.     Az ellenőrzések és azok eredményei soha nem tekinthetők úgy, hogy a Megbízó elfogadta a Termékek minőségét vagy a Szerződésnek való megfelelést, és nem mentesítik Szállítót e tekintetben a felelősség vagy helytállási kötelezettség alól.


10. pont Felmondás


1.    Megbízó fenntartja a jogot, hogy az alábbi esetekben a Szerződést egészében vagy részben írásbeli felmondás és jogi beavatkozás nélkül felmondja, anélkül, hogy ez a felmondás a Megbízó költség- és/vagy kártérítési felelősségét vonná maga után, a Megbízó kártérítési jogát nem érintve:
a)     ha a Szállító nem képes vagy nem hajlandó teljesíteni a Szerződést, illetve nem képes vagy nem hajlandó azt időben és teljesen teljesíteni;
b)     amennyiben a Megbízó a Termék átvételét részben vagy egészben megtagadja;
c)     Szállító részéről a kifizetések felfüggesztése (annak kérése) vagy csődeljárás, a Szállító üzleti vagyonának vagy áruinak (vagy azok egy részének) lefoglalása, sztrájk, felszámolás vagy a vállalkozás feletti jogi és/vagy tényleges ellenőrzés átruházása, vagy bármiféle engedély visszavonása esetén; 
d)     más olyan körülmények esetén, amely alapján Megbízó indokoltan vonhatja kétségbe, hogy Szállító képes a továbbiakban teljesíteni a Megbízó felé fennálló szerződéses kötelezettségeit; és/vagy
e)     Megbízó azon gyanúja esetén, hogy a fenti körülmények közül egy vagy több fennáll.
2.     Felmondás esetén Megbízó fenntartja a jogot, hogy a már leszállított Termékeket megtartsa, vagy  Szállító költségére visszajuttassa Szállítóhoz, vagy a még szállításra fel nem kínált Termékek átvételét megtagadja. A Szerződés alapján már végrehajtott kifizetéseket a Megbízó által megtartott Termékek értékével csökkentve Szállító köteles haladéktalanul visszafizetni Megbízónak.


11. pont Kártérítés és kártalanítás


1.     Szállító kártérítési felelősséggel tartozik Megbízónak minden olyan hibáért és hiányosságért, amely Szállítónak tudható be.
2.     Szállító helytáll a harmadik személyeknek Megbízóval szemben fennálló kártérítési igényeiért.
3.     A Megbízó és a Szállító megegyezése szerinti, a Megbízó javát szolgáló kötbérrendelkezések nem érintik a Megbízó (a szerződéses kötbér összegét meghaladó) kártérítési jogát.


12. pont A Megbízó tulajdonjoga és a helytállási kötelezettség


1.     A Megbízó minden áruja vagy a szellemi tulajdonjogának minden egyéb formája (a továbbiakban: erőforrások), függetlenül attól, hogy azt Megbízó Szállító rendelkezésére bocsátotta e és Szállító felhasználta e, Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad. Szállító ezeket az erőforrásokat haszonbérlet alapján birtokolja, egyértelműen feltüntetve, hogy azok Megbízó tulajdonát képezik, azokat köteles jó állapotban tartani és minden kockázatot viselni, amíg az említett erőforrások vissza nem kerülnek Megbízóhoz.  Szállító az erőforrásokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja. Szállító semmiféle jogot nem szerez Megbízó tulajdonán.
2.     Megbízó nem felel a Szállítót vagy harmadik feleket ért azon kárért, amely Szállítót vagy a harmadik feleket a Megbízó és/vagy (nem) alárendelt segítői, segédanyagai, és/vagy a Szerződés (teljesítése) során ezek miatt bekövetkező hibák vagy hiányosságok miatt, kivéve, ha a kárt (adott esetben a Szállítónak betudható hibát vagy hiányosságot) a Megbízó részéről tanúsított szándékosság vagy súlyos gondatlanság közvetlen eredménye.


13. pont Személyzet, jövedelemadó és járulékok


1.     Szállító biztosítja, hogy az általa a Szerződés teljesítésére alkalmazott személyzet a szakmai készségek és szakértelem terén megfelelnek Megbízó követelményeinek és az általánosan elfogadott követelményeknek.  Amennyiben Megbízó indokoltan kéri Szállítótól, hogy személyzeti változtatásokat hajtson végre, ideértve azt is, hogy az előző mondatban szereplő követelményeknek nem feleltek meg, Szállító köteles azonnal megoldani a megfelelő személyzeti változtatásokat.
2.     Szállító köteles Megbízó igényeinek megfelelően jelenléti ívet vezetni mindazokról, akiket Szállító a Szerződés teljesítése érdekében Megbízó telephelyére vitt. A jelenléti ívet és annak másolatát Megbízó kérésére haladéktalanul át kell adni.
3.     Szállító kötelezi azokat, akiket Megbízó telephelyére munkavégzés céljával bevitt, hogy rendelkezzenek érvényes személyazonosító igazolvánnyal (útlevél, vezetői engedély, holland személyazonosító igazolvány vagy külföldiek számára kiállított okmány) és hogy a Megbízó által kijelölt személy részére kérésre mutassa azt fel.
4.     Megbízó a társadalombiztosítási és adóügyi jogszabályok alapján nem tartozik Szállítónak. A társadalombiztosítási járulékok, jutalmak és hiteltámogatások, adóelőleg levonások, az általános forgalmi adó és más adók és/vagy illetékek határidőn belül történő megfizetése a Szállító  feladata. Megbízó fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a Szállító részére esedékes kifizetéseket visszatartsa és ezeket az Értékesítő zárolt számláján letétbe helyezze, vagy közvetlenül befizesse az adóhatóság adóbehajtási osztálya és a nemzeti társadalombiztosító intézet (LISV) részére.


14. pont Alvállalkozók és végső felelősség


1.     Szállító az alvállalkozókkal kötött szerződésében kiköti, hogy a Megbízóval szemben esetleg fennálló minden követelésükről le kell mondaniuk, továbbá, hogy a Megbízóra és a Szállítóra vonatkozó minden feltételnek alávetik magukat.
2.     Szállító megtesz minden intézkedést, ideértve a Megbízó által szükségesnek ítélt intézkedésekben való együttműködést is, hogy a Megbízónak a végső felelősségről szóló törvény (a továbbiakban: Wet Ketenaansprakelijkheid) alapján fennálló felelősségét a lehető legnagyobb mértékben csökkentse.
3.     Megbízó fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a Szállító részére esedékes kifizetéseket visszatartsa és ezeket a Szállító zárolt számláján letétbe helyezze, vagy közvetlenül befizesse az adóhatóság adóbehajtási osztálya és a nemzeti társadalombiztosító intézet (LISV) részére.


15. pont Titoktartás


1.     Megbízó a Szerződés létezését, természetét és tartalmát bizalmasan kezeli és Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a Szerződéssel kapcsolatban semmit nem közöl. Szállító emellett köteles bizalmasan kezelni a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden információt, amelyről észszerűen feltételezheti, hogy titkos vagy bizalmas jellegű, kivéve, ha ezeket az információkat a Szerződés teljesítése érdekében harmadik felekkel közölni kell. Szállító vállalja és biztosítja, hogy munkavállalói és a Szerződés teljesítéséhez általa bevont harmadik felek jelen titoktartási kötelezettségeket betartják.
2.     Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül Szállító nem jogosult a Megbízóval fennálló Szerződés és/vagy jogviszony létezését brossúrákban, hirdetésekben vagy más módon harmadik felekkel megosztani.
3.     Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül Szállító nem készíthet a megbízó telephelyén fényképet, filmfelvételt, egyéb hang- és/vagy képfelvételt vagy másfajta felvételt. Szállító vállalja és biztosítja, hogy munkavállalói és a Szerződés teljesítéséhez általa bevont harmadik felek jelen tilalmat betartják.
4.     Az említett rendelkezések bármelyikének megsértése esetén Szállító Megbízó részére és nevében köteles minden egyes jogsértésért azonnal 50 000 euró kötbért fizetni, valamint 5 000 euró további kötbért naponta, amíg a jogsértés fennáll; ez nem érinti a Megbízót az őt ért károk teljes megtérítésére megillető jogát. Megbízó jogosult jelen kötbérzáradék érvényesítését a kötbérzáradék alapjául szolgáló kötelezettség teljesítésével egyidejűleg követelni.


16. pont Személyes adatok védelme


1.     Amennyiben Szállító a Szerződés teljesítése során Megbízó nevében személyes adatot kezel, Szállító adatfeldolgozónak minősül és e 16. pont e rendelkezései egyben az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében meghatározott adatkezelési megállapodásnak is minősülnek. A Szállító a kapott személyes adatok további kezelését kizárólag a Megbízótól kapott utasításoknak megfelelően végzi és semmi esetben sem használja (vagy hagyja használni) az ilyen adatokat más módon, mint ami a Szerződés szerinti teljesítéshez szükséges.
2.     Szállító megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatok elvesztésével vagy jogellenes kezelésével szembeni bizalmas jelleget és védelmet biztosítsa.  Megbízó jogosult Szállító költségére időszakosan megvizsgálni és értékelni ezeket az intézkedéseket.  Szállító az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatás megszűnésekor, Megbízó választása szerint törli vagy visszajuttatja az összes személyes adatot, kivéve, ha az adatok tárolását jogszabály írja elő.
3.     Szállító Megbízó első kérésére segíti ez utóbbit és megad számára minden rendelkezésre álló információ, hogy Megbízó a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget tudjon tenni és ezt bizonyítani tudja. Kivéve, ha Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyást ad, Szállító a Sze teljesítése során nem alkalmazhat további (al)adatfeldolgozót. Amennyiben Megbízó megadja az említett előzetes írásbeli jóváhagyást, Szállító mindig biztosítja, hogy az ilyen további adatfeldolgozóknak a jelen pontban meghatározottakkal megegyező adatvédelmi kötelezettségeket írja elő.
4.     Szállító biztosítja, hogy amennyiben alkalmazható, megfelel a jelen pontban rá vonatkozóan meghatározott jogi és szerződéses kötelezettségeknek. Szállító Megbízó felé felel minden, a jelen Szerződés szerinti, gondatlan vagy helytelen személyesadat kezeléséből eredő kárért, függetlenül attól, hogy az közvetlen vagy következményes kár e. Szállító (akár adatfeldolgozói szerepében, akár másként) helytáll harmadik személyeknek Megbízóval szemben fennálló olyan igényeiért vagy keresetéért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Szállító által a Szerződés szerinti teljesítése során végzett adatfeldolgozásból ered.


17. pont A Szerződés átruházása


 Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül Szállító a Szerződést (annak teljesítését) nem adhatja harmadik félnek alvállalkozásba és nem engedményezheti a Szerződést egészében vagy részben harmadik személy számára.


18. pont Alkalmazandó jog és illetékes bíróság


1.     Minden Szerződésre kizárólag annak az országnak a joga az irányadó, amelyben a Megbízó szerződő szerve székhellyel rendelkezik. A Bécsi Kereskedelmi Egyezmény (az Egyesült Nemzeteknek az Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezmény) alkalmazása kifejezetten kizárásra kerül.
2.     A Megbízó és a Szállító közötti minden jogvitát elsőfokon a Megbízó szerződő szervének székhelye szerint illetékes hely bíróságnak kell elbírálnia. Azonban rendelkezésekkel ellentétben Megbízós fenntartja a jogot, hogy valamely jogvita rendezését bármikor a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata alapján, az említett szabályoknak megfelelően kijelölt egy vagy több választottbíró előtti eljárásra utalja.


 

Ez a weboldal sütiket használ, hogy javítsuk  weboldalunkat az Ön tapasztalatai által. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Részletesebb információt Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál.